Klara Sofie Ludvigsen & Claudia Hausfeld

20.04 – 06.05.2018

Photos: Thor Brødreskift


TAG TEAM + HARBINGER:
KLARA SOFIE LUDVIGSEN & CLAUDIA HAUSFELD
BLACK IS LIGHT



Våren 2017 inviterte Tag Team Studio islandske Harbinger Project Space til et samarbeid, dette i kontekst av B-Opens prosjekt ’Norden til Bergen’. Sammen har Tag Team og Harbinger kuratert en duo-utstilling med to kunstnere som begge jobber med analogt fotografi: Klara Sofie Ludvigsen (Bergen) og Claudia Hausfeld (Reykjavik). Under B-Open 2018 åpner den første av to utstillinger Ludvigsen og Hausfeld skal holde sammen. Den andre åpner 2. juni, i Reykjavik.

Fotografiet bak glass lukter ikke av kjemikalier. Noen av oss kjenner den likevel; en tørr og skarp odør. Lukten trekker med seg et rødt mørke. I det oppstår vinduer av hvitt lys – lys er svart. Svart er lys. Det som høres er mekaniske klikk og tikking og lyden av plastkar som dunker mot vasken. Forsiktig klukking fra væsker som agiteres og det statiske bruset av rennende vann. Fotopapiret glattes ut i kjemikaliebadene. Metallklypen skraper mot den våte, sleipe overflaten. Papiret tørker i stive bølger.

For Klara Sofie Ludvigsen og Claudia Hausfeld veksler fotografiet mellom å være bilde og objekt. Denne vekslingen er implisitt i den analoge fotoprosessen, hvor bildet overføres via lys, fra ett fysisk materiale til et annet. Men den finner sted også etter at bildet er ferdig fremkalt. Det kommer særlig til syne i Hausfelds bilder. I flere av dem er det fotografiske printet i seg selv motiv, plassert sammen med andre objekter fra den fysiske verden som omgir oss. Slik fremhever Hausfeld skiftet mellom to- og tredimensjonalitet, som til stadighet finner sted i fotografiet, både i produksjonen og opplevelsen av det.

Den analoge fremkallingen av et fotografi er hands on og tidvis fysisk krevende, samtidig som negativene og fotopapiret hele tiden må beskyttes mot berøring. Fotografen røpes gjennom fingeravtrykk, riper og støvkorn. Men hverken Ludvigsen eller Hausfeld synes å ville skjule sin tilstedeværelse i bildene, de gjør begge åpenlyse inngrep i det fotografiske materialet. Som regel skjer disse inngrepene i mørkerommet: Gjennom å styre det hvite lyset fra forstørrelsesapparatet med filtre og maskeringer, bygger de videre på bildet som projiseres fra negativet.

Disse inngrepene kan både spille på lag med og bryte med det opprinnelige bildet. Det kan vi for eksempel se i Ludvigsens bilder av storslåtte landskap, hvor strimer av tåke blandes med malingsstrøk eller blyantstreker, som både fremhever tåkens kvaliteter og ytterligere kamuflerer landskapet bak den. Særlig Ludvigsen ønsker å komme bort fra forestillingen om at fotografiet er noe man kan gjenkjenne og forstå ved første øyekast. Slik et kjøretøy må senke tempoet i møte med tette tåkebanker, vil også vi, som betraktere av Black is light, bli nødt til å sette ned farten og skjerpe blikket, i møte med fotografiet.


Klara Sofie Ludvigsen (1983) har en BA fra Kent Institute of Art and Design i England, hvor hun ble uteksaminert i 2006, med utvekslingsstudier fra Universitat Politècnica de Catalunya, Barcelona. Hun jobber innenfor fotografi, og fokuserer hovedsakelig på analoge prosesser. I sine nyere arbeider undersøker hun hvordan form kan ta mer plass i det fotografiske språket. Klara Sofie Ludvigsen bor og arbeider i Bergen, hvor hun er medstifter av fotoverkstedet Mørkerommet.


Claudia Hausfeld (1980) jobber hovedsakelig med dekonstruksjonen av det fotografiske bildet, og skaper slik rom hvor hun leker med det visuelle materialets troverdighet. Hun tar for seg spørsmål om representasjonen av det som er synlig, og oversetter dem til objekter og tekstarbeider, i en kombinasjon av skulptur, bilder og lyd. Claudia Hausfeld er født i Berlin og bodde i Sveits og Danmark før hun flyttet til Island i 2010. Hun studerte fotografi ved Zürich University of the Arts, og fikk sin BA fra The Icelandic Art Academy i 2012. I dag bor og arbeider Hausfeld i Reykjavik, hvor hun er med å drive fotoverkstedet ved The Icelandic Art Academy, og hvor hun er medlem av styret til Nýló, the Living Art Museum.


Harbinger Project Space, som har eksistert siden 14. juni 2014, er et kunstnerdrevet prosjektrom grunnlagt av Steinunn Önnudóttir og Kjartan Friðriksson. Harbinger holder solo- og duo-utstillinger av kunstnere som jobber med visuelle uttrykk, i tillegg til arrangementer av større grupper. Harbinger retter seg ikke mot spesifikke nisjer eller mot bestemte alderssegmenter, men ønsker å fungere som møtepunkt mellom varierte grupper, for å skape forbindelser mellom individer og samtidig nå et bredt publikum.


Black is light er kuratert av Cecilie Størkson (Tag Team Studio) og Steinunn Önnudóttir (Harbinger Project Space).
Samarbeidet mellom Tag Team og Harbinger er et resultat av B-Open-initiativet Norden til Bergen. B-Open har dessuten støttet prosjektet økonomisk, med midler fra Sparebanken Vest og Norsk Kulturråd. Norsk Kulturråd har også støttet prosjektet til Tag Team og Harbinger direkte, med midler fra ordningen Norsk-Islandsk kultursamarbeid. I tillegg har samarbeidet mottatt støtte fra City of Reykjavík. Takk!


///



In spring 2017, Tag Team Studio invited Harbinger Project Space to a collaboration, in context of the B-Open project 'Norden til Bergen'. Together, Tag Team and Harbinger have curated a duo exhibition with two artists, both working with analogue photography: Klara Sofie Ludvigsen (Bergen) and Claudia Hausfeld (Reykjavik). The first of two exhibitions by Ludvigsen and Hausfeld will open during B-Open 2018. The second one will open on June 2nd, in Reykjavik.

Photographs behind glass do not smell of chemicals. Some of us can detect it nevertheless; a dry and sharp odour. The smell brings with it a red darkness. In it, windows of white light occur - light is black. Black is light. What is heard are mechanical clicks and ticking and the sound of plastic trays dunking against the sink. Agitated liquids carefully sloshing and the fuzzy, static noise of running water. The photo paper is smooth in the chemical baths. The metal clamp scratches against its wet, slippery surface. The paper dries in stiff waves.

For Klara Sofie Ludvigsen and Claudia Hausfeld, the photograph alternates between being image and object. This alternation is implicit in the analogue photo process, where the image is transmitted through light, from one physical material to another. But it also takes place after the image is finished. This is especially evident in Hausfeld's pictures. In several of them, the photographic print itself acts as the motif, placed together with other objects from the physical world surrounding us. This way, Hausfeld emphasizes the shift between two- and three- dimensionality, which is continuously taking place in the photograph, both in the production and the experience of it.

The analogue processing of a photograph is hands-on and sometimes physically demanding, while at the same time the negatives and photo paper must always be protected from touch. The photographer is revealed through fingerprints, scratches and dust. But neither Ludvigsen nor Hausfeld seem to want to hide their presence in the images, quite the opposite: both of them openly interfere with the photographic material. Most often, this interference takes place in the darkroom. By controlling the white light from the enlarger using masks and filters, they build onto the image projected from the negative.

These interventions sometimes adjust to and sometimes disturb the original image. For example, in some of Ludvigsen's photographs of majestic landscapes, we see banks of fog mixed with painted strokes or drawn lines, effects that both enhance the qualities of the fog and further camouflage the landscape behind it. Ludvigsen in particular wants to disestablish the notion that a photograph is something one can recognize and understand at first glance. Like a vehicle lowering it’s pace when passing though heavy fog, we as an audience of Black is light will have to slow down and sharpen our gaze, when encountering these photographs.


Klara Sofie Ludvigsen (b.1983) graduated with a BA (Hons) from the Kent Institute of Art and Design in England in 2006, with exchange studies at Universitat Politècnica de Catalunya, Barcelona. She works within the field of photography, focusing on analogue processes mainly. In her latest work she deals with how form can claim more space in the photographic language. Klara Sofie Ludvigsen lives and works in Bergen where she is a co-founder of the darkroom collective Mørkerommet.


Claudia Hausfeld (b. 1980) works primarily with the deconstruction of the photographic image, creating spaces that play with the reliability of the visual. Questions about the representation of what is visible are translated into objects and text works, combining sculpture, images and sound. Claudia was born in Berlin and lived in Switzerland and Denmark before moving to Iceland in 2010. She studied photography at the Zürich University of the Arts and received a BA from the Icelandic Art Academy in 2012. Hausfeld currently lives and works in Reykjavik, where she co-manages the photography workshop at the Iceland Art Academy and serves as a member of the board of Nýló, the Living Art Museum.


Harbinger Project Space, in operation since June 14th, 2014, is an artist-run project space founded by Steinunn Önnudóttir and Kjartan Friðriksson. Harbinger concentrates on hosting solo and duo exhibitions by visual artists, as well as single events by larger groups. The operation does not adhere to a specific niche or limit itself to a certain age-group, but aims to be a common ground between diverse groups, to constitute connections between individuals and simultaneously gain an audience from a wide array.


Black is light is curated by Cecilie Størkson (Tag Team Studio) and Steinunn Önnudóttir (Harbinger Project Space).

The collaboration between Tag Team and Harbinger is a result of the B-Open initiative Norden to Bergen. B-Open has supported the project, with funding from Sparebanken Vest and Arts Council Norway. Art Council Norway has also supported Tag Team and Harbinger’s project directly. In addition the collaboration has received support from City of Reykjavík. Thank you!









Mark