Orientering


12.05 – 01.07.2018

Photos: Thor Brødreskift


ENTREE, PALMERA OG TAG TEAM STUDIO:
ORIENTERING - EN GRUPPEUTSTILLING I OFFENTLIG ROM


JENINE MARSH
SOFIA ELIASSON
LASSE ÅRIKSTAD
JOHANNA LETTMAYER
LEWIS & TAGGART
JON BENJAMIN TALLERÅSEntrée, Palmera og Tag Team Studio er tre av Bergens kunstnerstyrte visningsrom. De har gått sammen om gruppeutstillingen Orientering, som foregår utelukkende utendørs i offentlige rom. Inviterte kunstnere har utforsket og inntatt ulike områder med en rekke midlertidige verk. Publikum inviteres med på en byvandring i markerte kunstløyper i strekningene mellom visningsstedene, der både de nye arbeidene og allerede eksisterende offentlig kunst kan observeres. Orientering er en respons på og en aktivering av det offentlige rom.

Hver søndag gjennom hele utstillingsperioden blir det holdt omvisninger i kunstløypene. Det vil også bli omvisninger tilrettelagt for barnefamilier lørdagene 2., 9. og 23. juni. Alle omvisninger starter kl. 13 og har oppmøte utenfor Entrée i Markeveien 4b (like ved Torgallmenningen). Tilbudet er gratis, påmelding er ikke nødvendig. Formidlere er kunsthistoriker Hilde Marie Pedersen og kunstner Sara Kollstrøm Heilevang.

Orienteringskart er tilgjengelig ved Entrée, Tag Team Studio og Palmera, som fungerer som “hubs” hvor publikum kan ta en pause og få informasjon om prosjektet. Tag Team Studio er omgjort til kafé med enkel bevertning, Palmera er transformert til en strand hvor du får servert forfriskninger, og Entrée er en kunstkino med visninger knyttet til temaet kunst i offentlige rom.Jenine Marsh (f. 1984, Calgary, Canada) er basert i Toronto, Canada. Denne våren tilbringer hun i Bergen med studio på USF Verftet (Bergen AiR), hvor hun utforsker de historiske, konseptuelle og metodiske aspektene av skulpturelle “pressinger”. Under Orientering viser hun Coins and Tokens; en pågående serie av flatpressede mynter av ulik valuta og det stedsspesifikke verket Kneading Wheels; større skulpturer i stål montert på ulike offentlige gjerder.

Sofia Eliasson (f. 1981, Dalsland, Sverige) er basert i Bergen. I arbeidet sitt inkorporerer hun kulturhistoriske hendelser, objekter og bilder i nye subjektive narrativ, som danner rammeverk for undersøkelser som beveger seg mellom det skulpturelle og det maleriske. Til Orientering har hun laget en skulpturell installasjon hvor to tidsforløp møtes; den langsomme handlingen det er å scanne en illustrasjon av et forhistorisk landskap, og bildedannelsen av fossile avtrykk av materiale funnet i og omkring Muséhagen.

Lasse Årikstad (f. 1983, Kristiansand) er basert i Oslo. Sentralt i hans praksis er en personlig bearbeidelse av populærkultur og kunsthistorie. Til Orientering har han laget skulpturer inspirert av spesifikke arkitektoniske elementer funnet i byen. Disse hviler seg på den eksisterende arkitekturen der form og materiale inngår i dialog, og fremhever slik permanente konstruksjoner i det offentlige rom. I tillegg bidrar han med et tekstbasert verk.

Johanna Lettmayer (f. 1984, Tamsweg, Østerrike) jobber med tekstbasert performance og intervensjoner i offentlig rom og institusjonelle kontekster. Til Orientering har Lettmayer laget et språkkurs basert på teksten fra Capital L. L for Love og den muntlige oversettelsen av denne til norsk. Capital L. L for Love ble nylig utgitt i bokform av House of Foundation, og finnes tilgjengelig ved alle tre “hubs”.

Lewis & Taggart er Andrew Taggart (f. 1976 Vancouver, Canada) og Chloe Lewis (f. 1979, Silver Spring, USA). Kunstnerduoen bor mellom Bergen og Montreal, Canada. I sin praksis bearbeider de materiale som er samlet opp over flere år, fra mange ulike steder. De funnede objektenes struktur, nyanser og flyktige kvaliteter danner utgangspunkt for nye former og komposisjoner. Til Orientering har de laget tre ulike lydspor som vil ledsage oss i vår byvandring langs markerte ruter mellom de tre visningsrommene. Lydverket er basert på funnet materiale og egne opptak fra byen.

Jon Benjamin Tallerås (f. 1984, Oslo) er basert i Oslo. I flere av hans arbeider utforsker Tallerås byen ved hjelp av improviserte handlinger og subtile infiltrasjoner. Til Orientering har han tatt utgangspunkt i syv dagers vandring gjennom Bergens gater. Arbeidet åtti åtte tusen fem hundre og seksti ni skritt er manifestert i et stedsspesifikt tekstverk som er støpt inn i byens overflate.

///

Entrée, Palmera and Tag Team Studio are three of Bergen's artist-run exhibitions spaces. They have collaborated on Orientering, a group exhibition that is taking place exclusively outdoors in public space.

For this project five artists and one artist duo have explored and occupied different areas with a number of temporary works. The audience is invited to walk the city following “art routes” made up in the stretches between the venues, where both the new works and existing public art can be observed. Orientering is a response to and an activation of the public space in Bergen.

Every Sunday throughout the exhibition period, there are guided tours. Mediators are art historian Hilde Marie Pedersen and artist Sara Kollstrøm Heilevang. Orientation maps are available at Entrée, Tag Team Studio and Palmera, which serve as "hubs" where the public can take a break and get information about the project. Tag Team Studio is turned into a café, Palmera is transformed into a beach where you get refreshments, and Entrée is an art cinema currently screening an overview of public artworks in the ownership of Bergen municipality.

Jenine Marsh (b. 1984, Calgary, Canada) is based in Toronto, Canada. This spring she spends in Bergen with a studio at the USF Verftet (Bergen AiR), exploring the historical, conceptual and methodological aspects of sculptural "pressings". For Orientering she shows Coins and Tokens; an ongoing series of train-pressed coins of various currencies and the site-specific work Kneading Wheels; larger steel sculptures mounted on various public fences.

Sofia Eliasson (b. 1981, Dalsland, Sweden) is based in Bergen. In her work she incorporates cultural-historical events, objects and images in new subjective narratives, which form the framework for research that moves between the sculptural and the picturesque. For Orientering she has created a sculptural installation where two different times meet; the slow action of scanning an illustration of a prehistoric landscape, and the image formation of fossil depictions on material found in and around the museum garden.

Lasse Årikstad (b. 1983, Kristiansand) is based in Oslo. Central to his practice is a personal processing of popular culture and art history. For Orientering he has made sculptures inspired by specific architectural elements found in the city. These relate to the existing architecture in which form and material form part of a dialogue emphasising permanent structures. In addition, he contributes a text-based work.

Johanna Lettmayer (b. 1984, Tamsweg, Austria) works with text-based performance and interventions in public spaces and institutional contexts. For Orientering Lettmayer has made a language course based on her text Capital L. L for Love and the oral translation of this to Norwegian. Capital L. L for Love was recently published in book form by the House of Foundation, and is available at all three hubs.

Lewis & Taggart are Andrew Taggart (b. 1976 Vancouver, Canada) and Chloe Lewis (b. 1979, Silver Spring, USA). Working with material gathered over several years from many places, the artist-duo look to the structure and nuance of found objects and ephemera as points of departure in the creation of new forms and compositions. For Orientering they have made three different soundtracks that will accompany us in our city walk along marked routes between the three venues. The sounds are based on found material and own recordings from the city.


Jon Benjamin Tallerås (b. 1984, Oslo) is based in Oslo. In several of his works, Tallerås explores the city through improvised actions and subtle infiltrations. For Orientering he has taken a seven-day walk through the streets of Bergen. The work åtti åtte tusen fem hundre og seksti ni is manifested in a site-specific piece of text, cast into the city's surface.Mark